GDPR

Algemene gegevensbescherming (GDPR) privacyverklaring J3E

 

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling van uw gegevens, voornamelijk persoonsgegevens, door J3E. Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en trachten daarom te werken in overeenstemming met de Europese algemene gegevensbescherming verordening 2016/679 van 27 april 2016.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leveranciers (huidige, voormalige en toekomstige) van J3E.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door J3E met zetel gelegen te ‘s Hertogenwijngaard, 11, 3000 Leuven, geregistreerd met ondernemingsnummer BE0746.921.279.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

  • Identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, ...
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, ...
  • Betalingsgegevens

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om een bestelling mogelijk te maken, en om u te kunnen contacteren in verband met uw reservatie, of om uw factuur digitaal te kunnen bezorgen.
In geval dat u van onze diensten gebruikt maakt voor contact tracing voor de bescherming van de volksgezondheid in het kader van de bestrijding van Covid-19 zullen deze gegevens op geen enkele andere manier gebruikt worden.
Indien J3E uw gegevens dient te gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, zal J3E u hierover de nodige informatie bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de geleverde diensten mogelijk te maken.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden op geen enkel moment en om geen enkele reden gebruikt voor externe doeleinden. Ze blijven exclusief eigendom van J3E.

Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden op volgende wijze opgeslagen:

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

J3E neemt alle aanvaardbare technieken en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
J3E zal in het geval van een datalek zijn verantwoordelijkheid opnemen om dit te onderzoeken en de betrokken persoon hierover te informeren. Verdere stappen zullen eveneens genomen worden in de overeenstemming met de AGV.

 

Wat zijn uw rechten?

Conform de AGV heeft u als klant/leverancier volgende rechten:

  • Recht op toegang: dit betekent dat u informatie kan opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dat u toegang krijgt tot deze gegevens en hiervan een kopie kan opvragen.
  • Recht op correctie: dit betekent dat u het recht heeft uw persoonlijke gegevens te laten wissen.
  • Recht op toestemming in te trekken: dit betekent dat u het recht heeft uw toestemming in te trekken.
  • Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat u in sommige gevallen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt kan laten inperken.
  • Recht op overdraagbaarheid: dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

 

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen dient u een aanvraag te verzenden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gelieve hierbij een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatienummer te voegen. Het gebruik van deze rechten zal u kosteloos worden aangeboden.

Indien u klachten heeft kan u deze steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00
Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: https://www.privacycommission.be 

Wanneer treedt deze privacyverklaring in werking?

Deze privacyverklaring werd gewijzigd op 14/10/2020.
J3E behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik aan te passen, een geüpdatete versie zal in dergelijk geval ter beschikking gesteld worden aan de klanten/leveranciers van J3E op de website van J3E.