Algemene voorwaarden J3E

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

"J3E": Joris Engel, met maatschappelijke zetel te 's Hertogenwijngaard 11, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer 0746.921.279, die diensten verstrekt aan de eindgebruiker en aan de klant.

"Eindgebruiker": de individuele gebruiker van diensten die ontwikkeld werden door J3E.

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met J3E een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

"Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

"Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door J3E gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

"Gebruik": het met de Klant (in de offerte) overeengekomen gebruik van de geleverde diensten.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de leveringen van diensten door J3E.

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs als deze een tegenstrijdig of andersluidend beding in die zin bevatten.

De leveringsverbintenis van J3E van het door de Klant bestelde dienst aan de door J3E vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien J3E afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van J3E tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat J3E de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door J3E vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt voor realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. J3E verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat J3E de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal J3E de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat J3E de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal J3E aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen J3E en de Klant.

Artikel 3: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, elektronisch via email, van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de, desgevallend verlengde, overeenkomst.

Eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van J3E op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door J3E is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft J3E recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door J3E op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 7 kalenderdagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door J3E worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via email binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt J3E zich alle rechten voor en kan J3E bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen, onverminderd het recht van J3E op vergoeding van de schade die daardoor is onstaan.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door J3E opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan J3E. Eventuele klachten betreffende de prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en diensten in.

Facturen moeten worden betaald binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of €50.00 als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) J3E heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

Artikel 6: Gedragsregels en notice/takedown

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met J3E teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door J3E worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

J3E kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het J3E netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van J3E.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij J3E hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. J3E zal de Consument vergoeden alle ontvangen betalingen en leveringskosten vergoeden door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

J3E is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van J3E voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door J3E van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van J3E, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).

J3E is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van J3E wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant J3E onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en J3E ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat J3E in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door J3E.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van J3E, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van J3E.

De Klant is jegens J3E aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart J3E tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van J3E, dient de Klant op grond van de AVG een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met J3E en gebruik te maken van de mogelijkheid die J3E hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die J3E biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant J3E tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van J3E, zal J3E voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan J3E als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het registerbeleid van J3E (https://j3e.be/gdpr).

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen J3E en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij J3E. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J3E de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van J3E of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. J3E staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 11: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met J3E voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van J3E.

Indien een bepaling van een met J3E gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen. Partijen zullen overleggen om aan de nietige of onuitvoerbare bepaling een betekenis en interpretatie toe te kennen die het beste aansluit bij de geest van de overeenkomst zonder de overige bepalingen van de overeenkomst op enige wijze te kunnen veranderen of beïnvloeden.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan J3E worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan J3E de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van J3E vormen volledig bewijs van stellingen van J3E en de door J3E ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 12: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen J3E, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat J3E de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door J3E van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met J3E is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin J3E gevestigd is.